NEOVIM

Neovim 是 vim 的一个更现代的发行版。

brew install neovim

参考:

https://github.com/neovim/neovim/wiki/Installing-Neovim

results matching ""

    No results matching ""